Προσφορά!
naxakis_gnwsis

Χάρης Ναξάκης, Οι κοινωνίες της γνώσης και της πληροφορίας

€8,00 €5,50

Ο συγ­γρα­φέ­ας πραγ­μα­τεύ­ε­ται την ει­σβο­λή της πλη­ρο­φο­ρί­ας στην οι­κο­νο­μί­α και στη ζω­ή των αν­θρώ­πων καθώς και τον τρό­πο με τον οποίο αυ­τή με­τα­τρέ­πε­ται σε ά­υ­λο ε­μπό­ρευ­μα, υ­περ­βαί­νο­ντας τα κα­θιε­ρω­μέ­να μαρ­ξι­στι­κά σχή­μα­τα σχε­τι­κά με την υ­φή του ε­μπο­ρεύ­μα­τος.

Κωδικός: 4 Κατηγορίες: ,

Περιγραφή Προϊόντος

Συγγραφέας: Χάρης Ναξάκης | Τίτλος: Κοινωνίες της γνώσης και της πληροφορίας | Σειρά: Δοκίμιο 03 | Σελ. 119